การอบรมวิศวกรรมออกแบบและปรึกษาประจำปี 2561

การอบรมวิศวกรรมออกแบบและปรึกษาประจำปี 2561 เรื่องระบบข่ายสายสัญญาณ LAN และ FIBER OPTIC สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสมัยใหม่ เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้า

Top