TGG


บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE ท่อ LDPE ภายใต้เครื่องหมายการค้า และ แผ่น HDPE Geomembrane ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า HITEX ด้วยความสามารถ และประสบ การณ์มากกว่า 30 ปี ทำให้บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ


บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE ท่อ LDPE ภายใต้เครื่องหมายการค้า และ แผ่น HDPE Geomembrane ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า HITEX ด้วยความสามารถ และประสบ การณ์มากกว่า 30 ปี ทำให้บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

Top