TGG


บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE ท่อ LDPE ภายใต้เครื่องหมายการค้า และ แผ่น HDPE Geomembrane ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า HITEX ด้วยความสามารถ และประสบ การณ์มากกว่า 30 ปี ทำให้บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

Top