ข้อต่อ A (COUPLER A)

Over view

COUPLER TYPE A USED FOR JOINED CONDUIT PIPE
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ HDPE แบบ ตรง ไม่มีเกลียว

1. ข้อต่อไฟฟ้ า-A ใช้ส าหรับต่อท่อร้อยสายไฟฟ้ าเข้าด้วยกัน
(Coupler Type A uses for joined conduit pipe. )
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
(We reserved amendment of measure for improvements and adjusts to the level of technique.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top