ข้อต่อ B (COUPLER B)

Over view

COUPLER TYPE B IS A FEMALE THREAD FITTING USES FOR JOINED WITH PIPE END OR MALE THREAD FITTINGS.
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ HDPE แบบ ตรง มีเกลียว

1. R = ขนาดของเกลียว : นิ้ว (R = Thread : inch)
2. TPI = จ านวนของเกลียวต่อความยาวหนึ่งนิ้ว (TPI = Number of thread per inch.)
3. เกลียวอ้างอิงมาตรฐาน TIS 281, JIS B 0203, DIN 2999, ISO 07-1, BS 21
(Thread referred standard TIS 281, JIS B 0203, DIN 2999, ISO 07-1, BS 21.)
4. ข้อต่อไฟฟ้ า-B เป็ นข้อต่อเกลียวใน ใช้ส าหรับต่อท่อร้อยสายไฟฟ้ า กับท่อหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เป็ นเกลียวนอก
(Coupler Type B is a female thread fitting uses for joined with pipe end or male thread fittings.)
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
(We reserved amendment of measure for improvements and adjusts to the level of technique.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top