ลดกลมแบบยาว (CONCENTRIC REDUCERS LONG VERSION)

Over view

1. อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม ลดกลมแบบยาว อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 4427-3 และ BS EN 12201-3 (Concentric Reducers Long Version are referred to ISO 4427-3 and BS EN 12201-3.) 2. ความหนา (T) อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา : SDR (Wall thickness : T, referred to Standard Dimension Ration : SDR.) 3. ส าหรับขนาด 20-110 มม. ใช้อุปกรณ์แบบฉีด และเชื่อมประกอบ ยกเว้นขนาด 75x40, 75x50, 90x63, 110x50, 110x75 มม. และขนาดตั้งแต่ 160 มม. ขึ้นไปเป็น อุปกรณ์แบบกลึง ขึ้นจากท่อหนาและเชื่อมประกอบ (The fittings ranges diameter 20-110 mm. They will be fabricated from injected reducer part and extended pipe. For other ranges, as 75x40, 75x50, 90x63, 110x50, 100x75 all ranges from 160 mm. and larger diameter they will fabricated from hollow bar and extended pipe.) 4. กรณีมีความต้องการผลิตภัณฑ์SDR ต ่ากว่า SDR11 กรุณาติดต่อและแจ้งรายละเอียดความต้องการต่อผู้แทนขาย (For the product series lower than SDR11, Please contact for specific in details.) 5. ลดกลมแบบยาว สามารถออกแบบพิเศษเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า (Concentric Reducers Long Version is available specials designed as customers requirement.) 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserved amendment of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top