สามทาง 450 ฉากลด (TEES WYES 450 PLUS REDUCERS)

Over view

1. อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม สามทาง 45° ฉากลด อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 4427-3 และ BS EN 12201-3 (Tee Wyes 45° Plus Reducers are referred to ISO 4427-3 and BS EN 12201-3.) 2. ความหนา (T) อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา: SDR (Wall thickness : T, referred to Standard Dimension Ration : SDR.) 3. กรณีมีความต้องการผลิตภัณฑ์SDR ต ่ากว่า SDR11 กรุณาติดต่อและแจ้งรายละเอียดความต้องการต่อผู้แทนขาย (For the product series lower than SDR11, Please contact for specific in details.) 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserved amendment of measure for improvement and adjust to the level of techniques

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top