หน้าแปลนเชื่อม พี.อี. (HDPE FLANGE JIS/10)

Over view

1. หน้าแปลนเชื่อม พี.อี. JIS/10 ผลิตขึ้นรูปจากพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง อ้างอิงขนาดมิติตามแหวนเหล็กมาตรฐาน JIS
(The dimension of HDPE Flange JIS/10 is referred to Backing Ring JIS standard.)
2. ความหนา (T) อ้างอิงตามาตรฐานก าหนดมิติของขนาดท่อ ที่น าอุปกรณ์ไปต่อเชื่อม
(Wall Thickness (T), refers to pipe standard.)
3. หน้าแปลนเชื่อม พี.อี. JIS/10 ใช้ต่อเชื่อมประกอบกับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ส าหรับงานไม่มีแรงดัน
(The HDPE Flange JIS/10 for joint other fittings and non-pressure used for application only.)
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การปรับขนาดเพื่อความเหมาะสมทางด้านการผลิต
(We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of technique.)

Price: Call

หมวดหมู่: , Brand:
Top