SCDC Training

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านทางบริษัท รอยัลเทคอินเตอร์เนชั่น จำกัด ได้จัดงาน SCDC Training(Structure Cabling Deploy Certification) ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ ทางบริษัท ต้องขอบคุณทางกลุ่มลูกค้าทุกท่าน ที่ร่วมฟังบรรยายครั้งนี้

Top